Projectes

Salut comunitària

Programa Habiba. Dones i Salut Comunitària

El Programa Habiba. Dones i Salut Comunitària neix de les necessitats expressades per les pròpies dones migrades en el camp de la salut en els diferents processos de dinamització comunitària que s’han promogut des del 2019.

El desenvolupament del programa ha tingut per objectiu reforçar l’equitat en l’exercici del dret a la salut i l’accés al sistema de salut de les dones d’origen migrat al territori introduint la perspectiva intercultural i de gènere.

El Programa Habiba ha facilitat un procés de treball comunitari en el que s’ha realitzat sessions amb dones migrades d’origen marroquí, senegalès i gambià i amb professionals sanitaris a l’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala, concretament en el municipi de Sant Pere Pescador. Aquestes sessions de treball de reflexió i anàlisi,  han permès elaborar un diagnòstic comparatiu i participatiu situant al mateix nivell el coneixement expert dels professionals sanitaris i el coneixement situat o de vida de les dones migrades.

El programa preveu la realització d’una guia en medicina tradicional per als professionals sanitaris i un taller i sis vídeos divulgatius traduïts en sis idiomes en temes relacionats amb l’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR).

Aquest programa ha estat finançat per la Convocatòria Interculturalitat i Acció Social 2020 de la Fundació Bancària La Caixa amb una durada d’un any.

Famílies i escoles

Diversitat cultural, famílies i centres educatius

El projecte Diversitat Intercultural, famílies i centres educatius impulsat per l’equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà s’ha realitzat conjuntament amb l’Associació Amunt i Crits! Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà. Aquest projecte sorgeix de la necessitat detectada de treballar la relació recíproca entre les famílies d’origen migrat i els centres educatius.

La prova pilot s’ha desenvolupat a l’Escola Ruiz Amado de Castelló d’Empúries gràcies al finançament de l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament i amb el suport de les àrees de Benestar i Joventut del mateix Ajuntament de Castelló d’Empúries.

La dinamització d’un grup de dones d’origen migrat, mares d’alumnes de 4t de primària de l’escola Ruiz Amado per part de l’associació Amunt i Crits ha facilitat generar un espai de confiança on aquestes dones han pogut expressar i compartir l’expertesa de vida gràcies a la sororitat, la proximitat, l’escolta activa i l’empatia pel coneixement de la cultura d’origen. Aquesta experiència ha permès identificar nous espais d’oportunitat i possibles línies de treball futures en el si de la comunitat educativa però també en el municipi.

Tot i que la població diana del projecte han estat un grup de mares, s’ha comptat amb la participació de professionals de l’escola Ruiz Amado en la formació del grup i la detecció de necessitats prèvia a l’inici de les sessions. Així, es pretén encreuar els diferents punts de vista per generar coneixement i noves propostes que l’integrin.

Actualment s’està treballant per fer extensiu el projecte als altres centres educatius del municipi així com en altres municipis.

Formació i recerca

Projecte Transfronterer «Xarxa de treball transfronterera per acollir i acompanyar dones migrades a l’Espai Català Transfronterer»

L’any 2016 l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va portar a terme un Diagnòstic Social Transfronterer amb l’objectiu de facilitar elements d’anàlisi i de reflexió per fer avançar la cooperació transfronterera en l’àmbit de la intervenció social i de l’atenció a les persones a l’Espai Català Transfronterer. El diagnòstic identificava diferents perfils de risc d’exclusió social, un dels quals estava integrat per les dones d’origen migrant que viuen a les dues vessants de la frontera.

Per portar a terme aquest diagnòstic es va crear un grup de treball transfronterer integrat, en la vessant catalana, per professionals de l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat de l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i de l’Associació Amunt i Crits! Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà i, en la vessant francesa, per professionals, voluntàries i dones migrades de l’associació Secours Catholique que participen en el projecte de la Maison de l’Amitié que aquesta associació desplega al barri de Vernet-Salanques de Perpinyà.

En el cas de l’Alt Empordà, aquest diagnòstic qualitatiu de la situació i necessitats de les dones migrades és sobretot el resultat d’un procés de recerca-acció participativa portat a terme amb un grup de dones migrades de la comarca que ha estat dinamitzat per l’associació Amunt i Crits! Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà.

Vols saber-ne més?